مجتمع مسکونی عبدالرزاق

 
abdo1]abdo1]
مجتمع مسکونی عبدالرزاق
زیربنا:4048مترمربع
مساحت:1230مترمربع
عداد واحد:28
کارفرما :شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان
مجری: شرکت پادسرا
کاربری :مسکونی
این پروژه با تعداد 28 واحد مسکونی و مساحت 1230 و زیر بنای 4048 مترمربع به صورت مشارکتی احداث گردید و در پایان سال 85 مورد بهره برداری قرار گرفت.