ردیف موضوع فعالیت شرکت طبق ماده سه اساسنامه
۱-۲-۱ مدیریت و تهیه طرح های شهرسازی،معماری،نقشه های تفکیکی،آماده سازی و دیگر اقدامات اجرایی و تولید ساختمانهای لازم بویژه در بافت های قدیمی و فرسوده ی شهری یا از طریق خریداری و تملک مطابق مقررات و قوانین جاری حسب مورد.
۲-۲-۱ تهیه و اجرای طرح های عمران شهری در بافتهای فرسوده،در مناطق اسکان غیر رسمی و دیگر مناطق شهری با رعایت مقررات و قوانین مربوط.
۳-۲-۱ مدیریت و اجرای عملیات خرید اراضی،تجمیع و تفکیک(از طریق مراجع ذیربط)،آماده سازی احداث بنا اعم از مسکونی، خدماتی و تولیدی و تجاری در بافت های شهری.
۴-۲-۱ انواع مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی، تحصیل وام از موسسات اعتباری وپولی وسیستم بانکی با رعایت قوانین ومقررات مربوط.
۵-۲-۱ عقد قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات وشرکتهای مشورتی خارجی با رعایت ضوابط ومقررات.
۶-۲-۱ مدیریت وتجهیز منابع داخلی وخارج برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری مربوط از قبیل انتشار اوراق مشارکت، تشکیل شرکتهای سهامی عام وموسسات اعتباری غیربانکی وغیره درقالب قوانین ومقررات مربوط.
۷-۲-۱ مدیریت ، فروش ، نقل وانتقال، اجاره واستجاره اموال ومستحدثات موضوع عملکرد شرکت.
۸-۲-۱ مرمت، بهسازی ونوسازی ساختمانهای با ارزش وفرسوده ، احداث وتاسیس مجتمع های جهانگردی ومدیریت اداری این مجتمع ها، خرید وفروش واحدهای مذکور.
۹-۲-۱ توسعه بخش مسکن، ساختمان وعمران شهری از طریق تجهیز پس اندازها وتامین سرمایه بطور مستقیم وهدایت آن وجوه به بخشها و واحدهایی که درامر تولید مسکن ساختمان وعمران شهری فعالیت می نمایند به ویژه دربافتهای قدیمی وفرسوده شهری.
۱۰-۲-۱ مبادرت به تحصیل، خرید وفروش مصالح، وسائل و ادوات ، ابزارهای ساختمانی، عمران شهری سایر اموال منقول وغیرمنقول به منظور رفع نیاز درجهت نیل به اهداف شرکت وبکارگیری نقدینگی درجهت واردات وصادرات.
۱۱-۲-۱ عقد هرنوع قرارداد وتغییر وتبدیل یا فسخ واقاله از جمله خرید وفروش ومعاوضه
۱۲-۲-۱ انتشار وفروش اوراق مشارکت با رعایت ضوابط ومقررات مربوطه
۱۳-۲-۱ ایجاد ویا مشارکت در واحدهای صنعتی وتولیدی
۱۴-۲-۱ انجام امورپیمانکاری وکارگزاری، اجرای طرح های مسکن، راه وساختمان ، شهرک نوسازی ، آماده سازی زمین، وخدمات وتاسیسات شهری.
۱۵-۲-۱ عرضه خدمات تحقیقات،پژوهشی و مشاوره ای در زمینه مدیریت و تامین منابع مالی برای ایجاد مجتمع های مسکونی،تجاری،اداری،خدماتی و سایر فعالیتهای مربوط به بخش مسکن،ساختمان و توسعه شهری،تولید یا مشارکت در کلیه زمینه ها.
۱۶-۲-۱ به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی،تجاری،صنعتی،فنی و عمرانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی مبادرت نماید.