خانه تاریخی علامه

 
Picturealame4alameh2
خانه تاریخی علامه
موقعیت:اصفهان-خیابان کمال- کوی سلطان سنجر
اعیانی:1000 مترمربع
عرصه:912 مترمربع
قدمت:صفوی
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :اقامتی
این بنای تاریخی متعلق به دوره صفوی با عرصه 912مترمربع ، پس از مرمت در سال 1378به بخش خصوصی واگذا رگردید.