مجتمع مسکونی عصار

 
asar-n-1asar-complex
مجتمع مسکونی عصار
زیربنا:5838مترمربع
مساحت:2209مترمربع
تعداد واحد:41
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
مجری:سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان اصفهان
کاربری :مسکونی
این پروژه با 41 واحد مسکونی و زیر بنای 5838 مترمربع به صورت مشارکتی احداث گردیده و در سال 1390 به بهره برداری رسید.