مجتمع مسکونی بهاران

 
bahar800-1bahar800-1
مجتمع مسکونی بهاران
زیربنا:1000مترمربع
مساحت:547 مترمربع
تعداد واحد:7
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
مجری:شرکت عمران ومسکن سازان استان اصفهان
کاربری :مسکونی
این پروژه با تعداد 7 واحد مسکونی و مساحت 547 مترمربع و زیر بنای 1000 مترمربع به صورت مشارکتی احداث گردید و در سال 1384 مورد بهره برداری قرار گرفت.