بهداشتی درمانی زینبیه

 
mohavate-zeynabie-4mohavate-zeynabie-8
محوطه سازی مرکز بهداشتی، درمانی زینبیه
در حالی که ما در اصفهان شاهد زاغه های نسبتاً وسیع در محله های مرکزی از جمله دارک، زینبیه و ... می باشیم و به موجب جمعیت و فقر موجود در این محله ها نیاز اصلی این مناطق بهداشت و درمان می باشد، شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان به کارگزاری شرکت عمران و بهسازی شهری ایران سکونتگاه های غیررسمی اصفهان را از مهمترین برنامه های خود می داند، لذا جهت تکمیل و راه اندازی مرکز بهداشتی و درمانی زینبیه که در فلب این مناطق قرار گرفته است شروع به محوطه سازی و دیوارکشی این مرکز به مساحت حدود 3000 مترمبع نموده است و هم اکنون در حال اجرا می باشد.