ghasr800-1ghasr800-1
مجتمع مسکونی قصر
زیربنا:800 متر مربع
مساحت:200مترمربع
تعداد واحد:5
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
مجری:شرکت عمران ومسکن سازان استان اصفهان
کاربری :مسکونی
این پروژه با تعداد 5 واحد وزیربنای800 متر مربع در سال 79 مورد بهره برداری قرا رگرفت.