حبیب آبادی و بدیع الصنایع

 
habib-abadi-home3habib-abadi-home
خانه حبيب آبادي و بديع الصنايع
موقعیت:اصفهان-خيابان ابن سينا-كوچه كدخدا
اعیانی:1993 مترمربع
عرصه:1493 مترمربع
قدمت: صفوي
کارفرما :شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان
کاربری قبل از مرمت: مسکونی
کاربری بعد از مرمت : --
این دو بنای تاریخی با عرصه 75/1993 مترمربع متعلق به دوران صفوي به عنوان یک خانه تاريخي تعریف شده اند كه مرمت آنها در دست اجرا مي باشد.