خانه حبیب آبادی و بدیع الصنایع

 habib

موقعیت:اصفهان-خیابان ابن سینا-کوچه کدخدا

اعیانی:۷۵/۱۹۹۳ مترمربع

عرصه:۷۵/۱۹۹۳ مترمربع

قدمت: صفوی

کارفرما :شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

طراح(مشاور): شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی

مجری:شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی

کاربری قبل از مرمت: خانه تاریخی

کاربری بعد از مرمت : خانه تاریخی

این دو بنای تاریخی با عرصه ۷۵/۱۹۹۳ مترمربع متعلق به دوران صفوی به عنوان یک خانه تاریخی تعریف شده اند که مرمت آنها در دست اجرا می باشد.