سفره خانه سنتی حکیم

 
sofrekhane-hakim1sofrekhane-hakim2
سفره خانه حکیم
موقعیت:اصفهان-خیابان حکیم – کوچه کتابی
اعیانی:840 مترمربع
عرصه:350 مترمربع
قدمت:صفوی
کارفرما :شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت : سفره خانه سنتی
این بنای قاجاری با عرصه 350مترمربع با کاربری سفره خانه سنتی و 4 واحد تجاری در سال 1386 مرمت و به بخش خصوصی واگذار گردید .