مجتمع مسکونی هارونیه

 
haron800-1haron800-1
مجتمع مسکونی هارونیه
زیربنا:3220 مترمربع
مساحت:1528 مترمربع
تعداد واحد:24
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
مجری:شرکت توسعه مسکن
کاربری :مسکونی
این پروژه با 21 واحد مسکونی و زیربنای3220 مترمربع به صورت مشارکتی در سال 88 مورد بهره برداری قرار گرفت .