مجتمع مسکونی هشت بهشت

 
hasht800-3hasht800-3
مجتمع مسکونی هشت بهشت
زیربنا:1070مترمربع
مساحت:400مترمربع
تعداد واحد:8
کارفرما :شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی
مجری:شرکت سرمایه گذاری ساختمان اصفهان
کاربری :خوابگاه دانشجویی
این پروژه با تعداد 8 واحد و زیربنای1070 متر مربع و مساحت 400 مترمربع احداث و با کاربری خوابگاه دانشگاه هنر مورد بهره برداری قرار گرفت.