مجتمع مسکونی حیدرمیرزا

 
heydarmirza (3)heydarmirza (3)
مجتمع مسکونی حیدرمیرزا
زیربنا:2830مترمربع
مساحت:980 مترمربع
تعداد واحد:18
کارفرما :شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران
مجری : شرکت توسعه مسکن
کاربری :مسکونی
این پروژه به صورت مشارکتی با زیر بنایی معادل 2830 مترمربع احداث و در سال 78 مورد بهره برداری قرا رگرفت.