مجتمع مسکونی حسام

 
hesam800-3hesam800-3
مجتمع مسکونی حسام
زیربنا:1782مترمربع
مساحت:790مترمربع
تعداد واحد:11
کارفرما :شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران
مجری:شهرداری اصفهان
کاربری :مسکونی
این پروژه با تعداد 11 واحد مسکونی و مساحت 790 و زیر بنای 1782به صورت مشارکتی احداث گردید و درابتدای سال 87 مورد بهره برداری قرار گرفت