خانه تاریخی اعلم
  موقعیت:اصفهان- خیابان عبدالرزاق- کوی تل عاشقان
اعیانی:۷۹۸ مترمربع
عرصه:۲۳۲۶مترمربع
قدمت:قاجاری
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :اقامتی
این بنای تاریخی متعلق به دوره قاجار با عرصه ۲۳۲۵مترمربع که پس از مرمت در سال ۱۳۸۰ به بخش خصوصی واگذا رگردید.