درجهت سياستهاي كلي دولـت محترم جمهوري اسلامي ايران مبني بر واگذاري كارها به بخش خـصوصي درجلسه مورخ 21/4/68 هيات محترم وزيران بنا به پيشنهاد شماره 2528/44 ـ 2736/1 مـورخ 22/6/1366 وزارت مسكن و شهرسازي باتوجه به تبصره 5 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 مجلس شوراي اسلامي اساسنامه شركت پيمانكاري عمراني و ساختماني مسكن سازان استانها را با 8 ماده و 2 تبصره تصويب نمودند . با عنايت به مصوبه فوق الذكر و ابلاغ شماره 45456/ف مورخ 6/11/71 معاونت محترم وزارت مسكن و شهرسازي به اداره كل مسكن و شهرسازي استان مبني بر تشكيل شركت مسكن سازان استان اصفهان براساس اساسنامه ارسالي 36 ماده اي ، مقدمات و اقدامات تشكيل شركت در اواخر سال 1371 انجام و شركت فعاليتهاي خود رااز اوايل سال 1372عملاً شروع نمود.شركت دربدو تاسيس به نام شركت عمراني وساختماني مسكن سازان استان اصفهان به صورت شركتهاي سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره 9651 مورخ 27/12/71 در اداره ثبت شركتهاي اصفهان به ثبت رسيده و دراجراي سياستهاي دولت ، هيات محترم وزيران طي مصوبه شماره 32767/ت 21246 هـ مورخ 26/12/78 اقدام به خارج كردن شركتهاي مسكن سازان از حالت استاني به منطقه اي نمود و مجمع عمومي فوق العاده مورخ 27/5/80 نيز تصويب نمود نام شركت از شركت عمراني و ساختماني مسكن سازان به شركت عمران و مسكن سازان منطقه مركزي وطبق مصوبه مجمع فوق العاده مورخ 27/11/83 از سهامي خاص به سهامي عام تغيير يابد و این شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/2/89 به شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان تغییر نام دادوباتوجه قرارداد های سازمان خصوصی سازی به شماره6711/2/90 مورخ 11/8/90 تعداد 8،835،107 سهم به شرکت عمران ومسکن سازان ایران وقراردادشماره 12727/10 مورخ 4/6/91 تعداد 264،893 سهم به آقای مهندس غلامرضا عمرانی واگذارگردیدوبر اساس مصوبه مورخ 15/6/91 نیزاز سهامی عام به سهامی خاص تغییر یافت. اين تغييرات در اداره ثبت شركتهاي اصفهان به ثبت رسيد.هيات مديره شركت دردوره مالي منتهي به 29/12/94با تشکیل جلسات، موارد را رسيدگي و تصميمات لازم را اتخاذ نمود كه نتيجه جلسات مذكور فعاليت هاي انجام شده شركت را در سال مورد گزارش شامل مي شود.