خانه تاریخی دیبائی

 
Picture2Picture3
خانه تاریخی دیبائی
موقعیت:اصفهان- خیابان هارونیه-کوچه مسجد علی
اعیانی:766 متر مربع
عرصه:800 مترمربع
قدمت:قاجاری
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :کارگاه آموزش صنایع دستی
این بنای تاریخی متعلق به دوره قاجار با عرصه 800مترمربع ، پس از مرمت در سال 1383با کاربری کارگاه آموزش صنایع دستی به بخش خصوصی واگذار گردید.