خانه تاریخی خوانساری

 
khansari1khansari2
خانه تاریخی خوانساری
موقعیت:اصفهان-خیابان عبدالرزاق- کوچه حاج محمد جعفر- بن بست فشارکی
اعیانی: 550 مترمربع
عرصه:700 مترمربع
قدمت:اواخرقاجارواوایل پهلوی
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
مجری:شرکت عمران ومسکن سازان استان اصفهان
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :اقامتی
این بنای تاریخی متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی با عرصه 700 مترمربع است که کاربری اقامتی برای آن تعریف شده و در سال 1385 مرمت آن به پایان رسید.