madani_s4madani_s6
خانه مدنی

موقعیت:اصفهان-خيابان عبدالرزاق-بازارچه وزير-جنب پارك چاله

اعیانی:540 مترمربع

عرصه:840 مترمربع

قدمت: صفوي

کارفرما :شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

مجری:شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان

کاربری قبل از مرمت: مسکونی

کاربری بعد از مرمت : --

این بنای تاریخی با عرصه 540 مترمربع به عنوان یک خانه تاريخي تعریف شده كه مرمت آن در دست اجرا مي باشد.