هیات مدیره
نماینده هیات مدیره
سمت
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن علی مدرس هاشمی شرکت رئیس هیات مدیره
شرکت عمران و مسکن سازان منطقه غرب صالح نقی پور ویجویه نایب رئیس هیات مدیره
شرکت مشاوره و اجرای سازه های مقاوم میهن آقای محمد نورصالحی عضو هیات مدیره
شرگت سرمایه گذاری ساختمان ایران آقای احمد رجایی انارکی عضو هیات مدیره
شرکت عمران و مسکن سازان ایران آقای سعید اسلامی بیدگلی عضو هیات مدیره