نماینده هیات مدیره
سمت
صالح نقی پور ویجویه شرکت رئیس هیات مدیره
مهرداد طبیبیان نایب رئیس هیات مدیره
محمد نورصالحی عضو هیات مدیره
محمد رضا منتظری عضو هیات مدیره
سید جمیل هاشمی عضو هیات مدیره
احسان عراقی زاده مديرعامل و عضو هیات مدیره