خانه تمیزی
موقعیت:اصفهان-خیابان ابن سینا- کوی حمام قاضی- کوچه مسجد شمس
اعیانی:۱۲۴۶ مترمربع
عرصه:۱۱۷۶ مترمربع
قدمت:قاجاری
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
طراح(مشاور): شرکت عمران ومسکن سازان استان اصفهان
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :اقامتی
نوع ملک :خانه ارزشمند
قیمت فروش (ریال) :کارشناسی قیمت روز
این بنای ارشمند در مجموعه اقامتی حمام قاضی متعلق به دوره قاجاریه با عرصه معادل۱۱۷۶مترمربع و اعیانی ۱۲۴۶مترمربع است که مرمت آن در ابتدای سال ۸۸ به پایان رسیده و هم اکنون بعنوان دفتر شرکت عمران ومسکن سازان استان اصفهان مورد بهره برداری است .