مجتمع مسکونی پشت بارو

 
posht800-1posht800-1
مجتمع مسکونی پشت بارو
زیربنا:1580مترمربع
مساحت:464 مترمربع
تعداد واحد:11
کارفرما :شرکت عمران ومسکن سازان استان اصفهان
مجری:شرکت عمران ومسکن سازان استان اصفهان
کاربری :مسکونی
این پروژه با 11 واحد مسکونی و زیربنای 1580 مترمربع به صورت مشارکتی احداث گردیدو در سال 80 مورد بهره برداری قرار گرفت