۱ شرکت در بدو تاسیس بنام شرکت عمرانی و ساختمانی مسکن سازان اصفهان به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسید و در اجرای ۲۷/۱۲/۱۳۷۱مورخ ۹۶۵۱تاسیس شده و طی شماره اقدام به خارج ۲۶/۱۲/۱۳۷۸مورخ ۲۱۲۴۶ت /۳۲۷۶۷هیات محترم وزیران طی مصوبه شماره سیاستهای دولت، ۲۷/۵/۱۳۸۰کردن شرکتهای مسکن سازان از حالت استانی به منطقه ای نمود که براساس مجمع فوق العاده مورخ تصویب نمود که نام شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی تغییر یابد. ضمناَ طبق مصوبه مجمع عمومی می خاص به سهامی عام تبدیل شده است و همچنین اساسنامه شرکت از سها ۲۷/۱۱ /۱۳۸۳ فوق العاده مورخ اساسنامه سال مالی ۶۲تبصره جایگزین اساسنامه قبلی شد که بر اساس ماده ۱۱ماده و ۷۵جدید شرکت مشتمل بر شرکت از اول مهرماه هر سال خورشیدی آغاز و در آخر شهریورماه سال بعد پایان می یابد که موارد فوق در تا کنون ۸۶این شرکت از سال همچنین، .در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسیده است ۲۷/۱۲/۱۳۸۳تاریخ در راستای پیگیری هرچه بیشتراهداف و برنامه های خود اقدام به تاسیس شرکت های زیر مجموعه در شهرهای نطنز نایین، چه خورت،مور کاشان، خوراسگان، مهم و تاریخی استان از قبیل آران وبیدگل، خمینی شهر، .نموده است :از عمده فعالیت های شرکت می توان به اقداماتی از قبیل :اجرای طرح هایی در راستای نوسازی، ساماندهی و احیای بافت های شهری شامل و تهیه -الف -۱ های استانتعیین محدوده بافت فرسوده شهر وقیق تد -۲ اصفهان، آران و بیدگل، خمینی شهر، شهرهایکه در تهیه طرح های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده .قرارداد می باشد درچه در حال انعقاد و در دست تهیه و در شهرهای نطنز خوراسگان، کاشان، نایین -۳ هیه و دست تدرخمینی شهر و که در شهرهای اصفهانرسمی شناسایی و ساماندهی سکونتگاه های غیر .قرارداد می باشد در شهرهای کاشان و نجف آباد در حال انعقاد -۴ ساماندهی و اجرای محور های تاریخی – فرهنگی – حمام قاضی در اصفهان -جماله -محورهای تاریخی جویباره – محور های تاریخی فرهنگی در بند و بنی طبا در آران و بیدگل – علوی در کاشان محور تاریخی فرهنگی – تهران تاریخی فرهنگی بازار مروی درمحور – محور تاریخی فرهنگی اطراف بیت امام در خمین – محور تاریخی فرهنگی دوشنبه بازار در خمینی شهر – محور تاریخی فرهنگی دروازه کلوان در نایین -۵ های تاریخی این شرکت جهت بازگردان رونق به بنا: احیا ابنیه تاریخیو اجرای طرح مرمت وتهیه موجود در بافت فرسوده اقدام به مرمت و تغییر کاربری این ابنیه مانند خانه های اعلم، علامه، مخروبه ان، دیبایی، تمیزی، مشیر فاطمی، جنگجویان، طغرلیان، آذر، سماییان، خوانساری، مدنی و سفره نیلفروش .خانه سنتی نایین همچنین مرمت حمام شاه علی و برج کبوتر نموده است -۶ این شرکت با هدف ارایه الگویی : و در شهرهای جدید انبوه سازی در بافت های فرسودهو نوسازی حداقل آسیب مناسب و هماهنگ با بافت قدیم به نحوی که به سیمای شهر و بدنه های با ارزش همجوار ساخت .سازی از طراحی تا نظارت و اجرا نموده استاقدام به تعریف پروژه های نو وارد گردد، جمیلان، حسام، حسینیه، عصار، وزیر، ابن سینا، عبدالرزاق، قصر ،مع های مسکونی سلطان سنجرمجت های جدید بهارستان و شرکت اقدام به انبوه سازی در شهراین همچنین، .هارونیه از این جمله می باشند .مجلسی نموده است بستر سازی )ب -۱ های اجرایی و نهاد شهرداری ها، دستگاه ،لیانعقاد توافق نامه با دانشگاه ها و موسسات آموزش عا و تشکل های مردمی بانک ها و موسسات اعتباری ،های غیردولتی -۲ احیا بافت های ، ساماندهی ومالی و اجرایی در راستای نوسازی ها و اختیارات قانونی،اخذ مجوز شهری -۳ تخصصی در سطح استان برگزاری نمایشگاه ها و نشست های عمومی و -۴ ….فیلم و عکس و اقدامات فرهنگی و هنری رسانه ای از قبیل بروشور ها،تولیدات -۵ مستند سازی تجربیات سایرین -۶ موزش مدیران شهری و ساکنین و تشکل های مردمی و اجراییآ -۷ حمایت از پایان نامه های دانشجویی -۸ مورچه خورت،سمیرم، شهرضا، زواره، اردستان، ،آران و بیدگلهای در شهر سنجیتهیه طرح امکان چرمهین،تیران، شهر،همچنین تهیه طرح ظرفیت سنجی در شهرهای ایمان و نایین، نطنز، هرند گلدشت، گلپایگان، ، گز قهدریجان،دیزیچه، ،دولت آباد دهاقان، دستگرد،درچه، خورزوق، ،گردانچم .و مورچه خورت مبارکه محدوده بافت های در های مردمینوسازی و ساخت و سازی در راستای معرفی متقاضیان جهت دریافت تسهیلات بانک)ج .فرسوده در سطح استان آران و بیدگل، اردستان، اصفهان، خوراسگان، شاهین شهر، خورزوق، هایشهر شامل شهر ۳۸ ن اصفهان مجموعاًدر استا) ۲ شهرضا، بویین ومیان دشت، داران، ایمان دستگرد، دولت آباد، گز، تیران، خمینی شهر، درچه پیاز، خوانسار، سمیرم، دهاقان، جان، کاشان، گلپایگان، چرمهین، چمگردان، سده لنجان، ورنامخواست، دیزیچه، کلیشاد و سودر شهر، فلاورجان، قهدریجان، نفر دارای بافت فرسوده مصوب می باشند که محدوده ۳۸۰۰۰۰۰با جمعیتی بالغ بر ، نایین، گلدشت، نجف آباد، نطنزمبارکه نفر را در سطح استان به خود اختصاص داده ۷۵۰۰۰۰هکتار با جمعیتی تقریبی ۶۰۰۰فت فرسوده آنها مساحتی حدود با .است احداث واحد های مسکونی بر اساس پروژه های -۱:نحوه احداث واحد های مسکونی را می توان به دو گروه تقسیم کرد )۳ با معرفی ساکنین به کونی بر اساس ساخت و سازهای مردمیاحداث واحدهای مس – ۲ توسط شرکت نوسازی اجرا شده .یافت تسهیلات وبژه بافت فرسوده بانک جهت در با کنون تا ۸۷واحد مسکونی از سال ۱۲۶۳۸ واحد مسکونی در راستای پروژه های نوسازی این شرکت و تعداد ۲۵۰حدود .ساخت و ساز های مردمی در سطح استان احداث گردیده است ای به نام نبود پدیده های دیگر کشور،هر اصفهان در مقایسه با کلان شهرچند دهه قبل یکی از ویژگی های ش تا )۴ اجاره نسبی ارزانی وضعیت اقتصادی شهر، همچنین به دلایل مختلف، از جمله .زاغه نشینی و حاشیه نشینی در این شهر بود که همگی اکنون جزئی از شهر …رهنان، ناژوان و دستگرد، سیچان،( مسکن یا قیمت آن، نزدیکی تعداد زیادی روستا صنعتی کننده بخش عمده ای از کارگرانأمین به شهر که ت.) شده اند و خود هسته های اولیه سکونتگاه های غیر رسمی اند نه تنها این شهر ر سال های اخیراما د. گاه های غیر رسمی بودیمشاهد زاغه نشینی یا هرگونه سکونتما کمتر ؛این شهر بود نیز همانند سایر شهرهای بزرگ کشور دچار های دیگری از استان از قبیل خمینی شهر، نجف آباد، کاشان و شهرضا شهربلکه . پدیده سکونتگاههای غیررسمی شده اند سازی و ساماندهی ح توانمندرنسبت به تهیه ط ۸۵ ها در سالاین سکونتگاه سطح کیفی ساکنین ءاین شرکت در راستای ارتقا نسبت به اجرای ۸۷و با تصویب آن در سال اقدام با مهندسین مشاور طرح و معماری گاههای غیررسمی شهر اصفهانسکونت دادی همچنین در همان سال قرار .مبادرت ورزید هسطحی مربوط ۵ه های تعریف شده در طرح، بر اساس شرح خدمات ژپرو رسمی خمینی شهر را با مهندسین مشاور راز اندیشان عمران منعقد نمود که برنامه ونتگاه های غیرمبنی بر تهیه مطالعات سک تهیه این مطالعات در شهر نجف آباد در .اجرایی آن پس از تصویب نهایی در دستور کار این شرکت قرار خواهد گرفت ن شهر در حال انتخاب مشاور آفرمانداری % ۵۰شهرداری و % ۵۰شرف ابلاغ قرارداد و در شهر کاشان نیز با مشارکت .می باشد تهیه و اجرای طرح ساماندهی محله جویباره اصفهان در کنار سایر اقدامات موفق و تأثیرگذار این شرکت، از قبیل )۵ . مرمت و احیاء خانه ها و محورهای تاریخی به خصوص تهیه طرح و اجرای ساماندهی گذر مروی تهران، حائز اهمیت است این طرح . می توان گفت هسته اولیه شکل دهنده این شهر می باشداین محله از قدیمی ترین محلات شهر اصفهان بوده و ساماندهی و زیباسازی محور که از طریق بدنه سازی، کف سازی، مرمت و . ۱: ازسه جهت شاخص و دارای اهمیت است زند کرمانی، حاج سلیمان، کوی جوباره، (مراکز محلات نورپردازی عناصر شاخص و همچنین احیا و ساماندهی تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که با ایجاد ارزش افزوده . ۲٫ در طول محور صورت پذیرفته است) کریم ساقی املاک و تعلق آن به ساکنین، ایجاد سرانه های خدماتی مورد نیاز، ایجاد فرهنگ زندگی در بافت قدیم با زندگی امروز و تعریف پروژه الگوی مسکن مشارکتی جویباره در . ۳٫حله شکل گرفته استهمچنین بازگرداندن منزلت از دست رفته م : محدوده ای از محور که در ذیل به شرح مختصری از آن می پردازیم الگوی مشارکتی مسکن جویباره برگرفته از تجربه موفق LAND READJUSTMENT در ژاپن ) تفکیک مجدد زمین( هت اصلاح ساختار شهری و برنامه ریزی اقتصادی در یک جبا طراحی کالبدی در می باشد، که در قالب این روش می توان همچنین آگاه سازی و آموزش ساکنین و ایجاد ارزش افزوده بر قطعات مالکین، در آمد حاصل از این محدوده مشخص و یک ه ی پلاک ها درانتخاب محدوده، هم در این روش پس از. ارزش افزوده را صرف هزینه ی نوسازی همان منطقه کرد بلوک شهری تجمیع می شود و سپس مطابق با محاسبات انجام گرفته بر روی کلیه پلاک ها مقدار مشخصی از هر پلاک بخشی از زمین های کاسته شده از پلاک ها به معابر و خدمات عمومی . کاسته و با ابعاد مناسب مجدداً تفکیک می گردد ارزش این زمین معادل هزینه ی . یک زمین، با عنوان زمین ذخیره جمع می گرددبقی در اص می یابد و مامحله اختص در این روش توزیع هزینه و سود بین ساکنین و شرکا به عدالت انجام خواهد گرفت و هیچ یک .نوسازی در محدوده است . از ساکنین مجبور به ترک محل سکونت نخواهند شد