خانه تاریخی صیفور قاسمی

 
seyfoor-ghasemi1seyfoor-ghasemi2
خانه تاریخی صیفور قاسمی
موقعیت:اصفهان-خیابان حکیم- کوچه چهل دختران
اعیانی:400 مترمربع
عرصه:830 متر مربع
قدمت:دوره قاجار
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
مجری:شرکت عمران ومسکن سازان استان اصفهان
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :اداری
این بنای تاریخی متعلق به دوره قاجار با عرصه 830 مترمربع در سال 1381 مرمت گردید و بعنوان سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی وگردشگری استان اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفت .