خانه تاریخی طوسی پور

 
ToosiPour1 (1)tosipoor2
خانه تاریخی طوسی پور
موقعیت:اصفهان-خیابان عبدالرزاق- جنب پارکینگ شهرداری
اعیانی:250 مترمربع
عرصه:300 مترمربع
قدمت:قاجاری
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :اداری
این بنای تاریخی متعلق به دوره قاجار با عرصه 300 مترمربع در سال 1382 مرمت گردید .