مجتمع مسکونی وزیر

 
vazir800-3vazir800-1
مجتمع مسکونی وزير
زیربنا:1100مترمربع
مساحت:520مترمربع
تعداد واحد:8
کارفرما :شرکت عمران ومسکن سازان استان اصفهان
مجری:شرکت عمران ومسکن سازان استان اصفهان
کاربری :مسکونی
این پروژه با تعداد 8 واحد مسکونی و مساحت 520 متر مربع و زیر بنای 1100 مترمربع به صورت مشارکتی احداث گردید و با کاربری خوابگاه دانشگاه هنر مورد بهره برداری قرا رگرفت.