خانه تاریخی بخردی

 
bekh800-611bekh800-6

خانه تاریخی بخردی

موقعیت:اصفهان-خیابان ابن سینا- سنبلستان
اعیانی: 670مترمربع
عرصه:700مترمربع
قدمت:صفوی
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان
کاربری قبل از مرمت:مسکونی
کاربری بعد از مرمت :هتل سنتی
این بنای تاریخی متعلق به دوره صفوی با عرصه 700 مترمربع در سال 1382در بخش استحکام بخشی بعنوان هتل سنتی به بخش خصوصی واگذار گردید.