نام سهامدار
شرکت عمران و مسکن سازان ایران
شرکت سرمایه گذاری مسکن
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
شرکت عمران و مسکن سازان منطقه غرب
شرکت مشاوره و اجرای مشارکت سازه های مقاوم میهن