نام سهامدار
در صد سهام
شرکت عمران و مسکن سازان ایران
56.017%
شرکت سرمایه گذاری مسکن
23.92%
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
19.00%
شرکت عمران و مسکن سازان منطقه غرب
0.08%
شرکت مشاوره و اجرای مشارکت سازه های مقاوم میهن
0.10%
آقای غلامرضا عمرانی
0.883%