مجتمع مسکونی سنبلستان

 
sede_s22shanbeh-bazar-n3
مجتمع مسکونی سنبلستان
زیربنا:1438مترمربع
مساحت:590 مترمربع
تعداد واحد:14
کارفرما :شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران
مجری:شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان
کاربری :مسکونی
این پروژه با 14 واحد مسکونی زیربنای 1438 مترمربع به صورت مشارکتی احداث ومورد بهره برداری قرار گرفت.